Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Kapacita zariadenia

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica

 


Číslo: 03978/2015/ODDSS                                               V Banskej Bystrici dňa 28.4.2015
13374/2015

 

Stanovenie kapacityBanskobystrický samosprávny kraj ako vecne prislušný orgán - zriaďovateľ zariadeni sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 81 písmeno i) a j) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 6. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách")

stanovuje kapacitu

Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb, Záhonok 3205/2,960 01 Zvolen

280 miest

z toho:

zariadenie pre seniorov                                                                 120 miest
116 miest DD a DSS Záhonok Zvolen
4 miesta Stredisko DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina

domov sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu           125 miest
36 miest DD a DSS Záhonok Zvolen
75 miest Stredisko DSS M. R. Štefánika Zvolen
14 miest Stredisko DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina

domov sociálnych služieb s týždennou formou pobytu                6 miest
Stredisko DSS Symbia Zvolen

domov sociálnych služieb s ambulantnou formou pobytu          23 miest
Stredisko DSS Symbia Zvolen

Špecializované zariadenie s ambulantnou formou pobytu           6 miest
Stredisko DSS Symbia Zvolen

pre poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zriaďovacej listiny zariadenia č. 2002/002547 zo dňa 25.6.2002 (Čl. - 8 Predmet činnosti) v znení neskorších doplnkov

s účinnosťou od 1. júla 2015.

Banskobystrický samosprávny kraj pri úprave pôvodnej kapacity zariadenia vychádzal z rozhodnulia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene č. spisu 2011/1528-1215-Bk-H zo dňa 7.10.2011.