Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A

Poskytované služby


OBSLUŽNÉ ČINNOSTI  

Upratovanie, pranie a žehlenie prádla, pomoc pri prezlečení posteľnej bielizne, bývanie a stravovanie.

 

Bývanie
V DD a DSS je ubytovanie pre klientov poskytované na 52 jednoposteľových a 52 dvojposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Na každej izbe je balkón. Na poschodí sú štyri bunky /4 jednoposteľové a 4 dvojposteľové izby/. V každej bunke je toaleta a kúpeľňa.
Pre klientov na každom poschodí je zariadená kuchynka, ktorá je vybavená kuchynskou linkou, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, televíznym prijímačom, konferenčným stolíkom a kreslami.http://www.ddadsszvolen.sk/files/byvanie.jpgStravovanie
Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni pre klientov.
Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách, ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prisuvných stolíkov k posteli klienta.
Racionálna strava sa podáva 3 krát denne - raňajky, obed večera.
Diabetická strava sa podáva 5 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. V DD a DSS sa pripravuje aj dietna strava pre klientov, ktorí majú túto doporučenú lekárom.http://www.ddadsszvolen.sk/files/2012-05-jedalen.jpg

 

ODBORNÉ ČINNOSTI

Zabezpečujeme pomoc a zvýšenú starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a ďalších úkonoch, ktoré si nemôžu sami zabezpečiť. Poskytujeme tiež základné sociálne poradenstvo aj ošetrovateľskú starostlivosť.

http://www.ddadsszvolen.sk/files/osetrovna.jpg

 

 

ĎALŠIE SLUŽBY

Kultúrno-záujmová činnosť klientov

Výlety
Pobyt na čerstvom vzduchu je pre zdravie človeka veľmi dôležitý. Vedia to aj naši klienti, ktorí sa radi zúčastňujú výletov, ktoré pre nich organizujeme alebo ktoré si vyberú sami. Najčastejšie ide o návštevu rôznych miest, hradov a výstav.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/vylety.jpg

 

Prednášky, besedy, školenia
Pre našich klientov organizujeme rôzne prednášky s odborníkmi na témy, ktoré im môžu poskytnúť potrebné informácie z akejkoľvek oblasti.
Obľúbené sú skupinové prednášky o zdravej výžive, ktoré vedie naša asistentka výživy p. Beljaková (diabetické prednášky, prednášky pre žlčnikárov).

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/prednasky.jpg

 

Klub Domováčik
V rámci klubu Domováčik sa realizujú zážitkové cvičenia, ktorých hlavnou myšlienkou je zlepšiť vzájomné vzťahy, naučiť sa komunikovať, spolupracovať, vyjadrovať svoje pocity, naučiť sa niečo nové, ale zároveň aj efektívne využiť svoj voľný čas. Veľmi nás teší, že členovia nášho klubu chápu jeho význam a nabádajú aj ostatných klientov DD a DSS k tomu, aby sa zúčastnili našich stretnutí.


http://www.ddadsszvolen.sk/files/klub_domovacik.jpg


Filmový klub
V rámci filmového klubu sa každú druhú stredu premietajú rôzne hrané a dokumentárne filmy, ako aj záznamy z akcií a vystúpení pripravených pre našich klientov.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/filmovy_klub.jpg

 

Tvorivé dielne
V tvorivých dielňach sa s klientmi učíme základné techniky práce s maliarskymi pomôckami za doprovodu rôznych žánrov hudby. V dielňach sa pracuje s papierom (pletenie košíkov pomocou papiera), s cieľom rozvoja jemnej a hrubej motoriky. Využíva sa práca s farbami – maľovanie obrázkov, mandalov, skiel, či zrkadiel.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/tvorive_dielne.jpg

 

Novinársky krúžok a knižnica
V rámci novinárskeho krúžku pripravujú klienti v spolupráci so zamestnancami jednotlivé čísla Domováckych novín pod názvom ,,Záhonok“. Cieľom novín je predstaviť čitateľom naše zariadenie, život klientov v ňom, kultúrnu a záujmovú činnosť a priniesť mnoho iných, veľmi užitočných informácií z rôznych oblastí. Domov dôchodcov a DSS Záhonok má aj svoju knižnicu, v ktorej si môžu klienti  vypožičať knihy. V súčasnosti evidujeme v knižnici cca 1250 kníh.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/novinarsky_kruzok.jpg

 

Ranné skupinové cvičenia s fyzioterapeutkou
Precvičovanie horných aj dolných končatín, vedenie klientov k správnemu dýchaniu, cvičenie s rehabilitačnými pomôckami. Veľmi obľúbené sú aj prechádzky klientov na priehradu a do blízkeho okolia nášho zariadenia.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/skupinove_cvicenia.jpg

 

Práca s počítačom a internetom
Informačné technológie prenikli už aj medzi klientov Domova dôchodcov a DSS na Záhonku. Sme veľmi radi, že aj naši klienti pri svojom vysokom veku prejavili záujem vzdelávať sa v oblasti počítačov a internetu. Sociálne pracovníčky ich oboznamujú s prácou na počítači prostredníctvom teoretických prednášok a praktických cvičení. Klienti majú svoj vlastný počítač s internetom zakúpený zo sponzorských finančných prostriedkov, ktorý je doplnený o slúchadla, mikrofón a web kameru. Prostredníctvom týchto doplnkov klienti komunikujú so svojou rodinou, ktorá je od nich často vzdialená aj niekoľko tisíc kilometrov a to písomnou formou alebo rozhovorom cez Skype.
V súčasnom období má klub svojich stálych členov. Vyhľadávajú si užitočné informácie o lekároch, kultúrnych podujatiach, odchodoch autobusov a posielajú maily svojim príbuzným a známym. Vek klientov, ktorí aktívne pracujú s počítačom je od 61 do 85 rokov. Veríme tomu, že práca s počítačom a internetom osloví čoraz viac klientov nášho DD  a DSS a stane sa súčasťou ich komunikácie s rodinou a priateľmi.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/pocitace.jpg

 

Ďaľšie aktivity klientov
V DD a DSS sa znažíme efektívne využívať voľný čas našich klientov. Klienti hrajú spoločenské hry, športujú, majú spevácky a čitateľský krúžok, zúčastňujú sa vystúpení detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ, chodia na divadelné predstavenia do Divadla J. G. T. vo Zvolene, majú posedenia pri hudbe, opekanie a varenie guľášu, kultúrno-spoločenské akcie pod názvom Vítanie jari, či Deň seniora a v neposlednom rade družobné stretnutia s klientmi v iných zariadeniach.
Náš domov sociálnych služieb poskytuje starostlivosť aj zrakovo postihnutým klientom, ktorí trpia praktickou slepotou. Ich zapájanie sa do našich aktivít je nevyhnutné a to či už individuálne alebo skupinovo. Počúvajú audiokazety, čítame s nimi knihy pre nevidiacich. Navrhli sme im, aby nás naučili Braillové písmo. Jednotlivé písmená, čísla, interpunkčné znamienka nám ukazujú prostredníctvom stavebnej hry.
V neposlednom rade ich učíme samostatnosti v pohybe, a to či už prostredníctvom používania slepeckej palice alebo orientácie v našom zariadení, ako aj mimo neho.
Klienti majú možnosť napĺňať si svoje duchovné potreby vyplývajúce z ich vierovyznania a zúčastňovať sa bohoslužieb. 
V roku 2009 mali všetci klienti vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti.
Pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií spolupracujeme s materskými škôlkami, základnými a strednými školami, SOŠ drevárskou vo Zvolene, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra, Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Krajské stredisko Banská Bystrica).
Informácia pre občana


Dňom 1.1.2015 vstúpi do účinnosti novela § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa bude v domove sociálnych služieb poskytovať sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku.
Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb môže byť umiestnená v domove sociálnych služieb, ak jej bolo samosprávnym krajom vydané vyhovujúce rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na soiálnu službu podaných do 31.12.2014, o ktorých sa do 31.12.2014 právoplatne nerozhodlo, sa po 31.12.2014 rozhoduje podľa zákona účinného od 1.1.2015.
V prípade, že o odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby v dôchodkovom veku už bolo právoplatne rozhodnuté a táto fyzická osoba do 31.12.2014 nepožiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie dňom 1.1.2015 stráca platnosť.
Po 1.1.2015 bude umiestnenie fyzickej osoby v dôchodkovom veku v domove sociálnych služieb možné len v prípade, že jej žiadosť bola zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej starostlivosti v domove sociálnych služieb do 31.12.2014.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách môže fyzická osoba v dôchodkovom veku požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre  seniorov, ktoré vykonáva obecný (mestský) úrad v mieste jej trvalého bydliska. V prípade, že má fyzická osoba zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, môže požiadať aj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, ktoré vykonáva Banskobystrický samosprávny kraj.
Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti v domove sociálnych služieb môže obecný (mestský) úrad v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov a vyšší územný celok v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.