Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dvojllôžková izba
    Dvojllôžková izba

Poskytované služby (úsek Zvolenská Slatina)

 

DRUH A FORMA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

 

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, úsek Sládkovičova 325/2, 962 01 Zvolenská Slatina je zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím typu:

 

· Zariadenie pre seniorov kapacita 14 miest

· Domov sociálnych služieb – kapacita 4 miesta

 

Celková kapacita zariadenia je 18 miest.

 

MIESTO A ČAS POSKYTOVANEJ SLUŽBY

 

Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou na adrese:

Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina

 

Podľa požiadavky prijímateľa sociálnej služby, môže byť sociálna služba poskytovaná na dobu určitú alebo neurčitú. Deň začatia a doba poskytovania sociálnej služby je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV A DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ø poskytujeme:

a) odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

b) obslužné činnosti:

- ubytovanie - dvojlôžková izba

- stravovanie - racionálna strava, na základe odporúčania lekára diabetická / špeciálna diétna strava v zložení: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade diétnej stravy druhá večera

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:

- osobné vybavenie

 

Ø zabezpečujeme:

a) odborné činnosti:

- ošetrovateľskú starostlivosť

- rozvoj pracovných zručností (iba pri službe DSS)

b) ďalšie činnosti:

- záujmovú činnosť

 

Ø utvárame podmienky na:

a) ďalšie činnosti:

- úschovu cenných vecí

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO

 

Sociálne poradenstvo záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, žiadateľom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, ako aj ich rodinným príslušníkov a zákonným zástupcom na úseku Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina poskytuje:


· vedúca úseku Sládkovičova 325/2, 962 01 Zvolenská Slatina

- osobne v kancelárii vedúcej v pracovných dňoch v čase 7:00 hod - 15.00 hod

- telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045/5410720

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zsszahonok.svorenova@gmail.com


ZDRAVOTNÁ A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

 

Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujeme prostredníctvom obvodného a odborných lekárov.

· praktický lekár

· psychiater

· urológ


Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú zdravotné sestry v zmysle osobitného predpisu.

Informácie týkajúce sa zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby poskytuje výlučne lekár.

 

Duchovný rozvoj

Je oblasťou, ktorej venujeme v našom zariadení pozornosť. Okrem individuálnych terapií, pri ktorých formou osobných rozhovorov prijímateľov povzbudzujeme a motivujeme, poskytujeme im aj duchovné obohatenie v podobe spirituálnych potrieb- prežívaní .

-      katolícke služby - 1 x mesačne

-      evanjelické služby - 1 x týždenne

 


ÚHRADA ZA SLUŽBY

 

Úhrada za poskytované sociálne služby je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnej služby a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 1.7. 2023.

Výška úhrady sa pohybuje v rozpätí: 390,- € až 450,- €