Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Prijaté opatrenia počas zásobovania

Prijaté hygienicko - epidemiologické opatrenia počas zásobovania potravinami a zásobovania iným materiálom pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) v zariadení DD a DSS Záhonok Zvolen