Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Rozpočet

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 295/2017 zo dňa 13.02.2017 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2017 nasledovný:

 

Bežné nedaňové príjmy (200): 865 000,- €

 

Bežné výdavky (600):

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 894 310,- €

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 300 657,- €

 

Kapitálové výdavky (700):

Ø pre FK 10 20: 70 600,- €

účelovo určené na rekonštrukciu balkónov – blok „A“

 

Z prostriedkov ŠR:

Ø zo ŠR (111) pre FK 10 12: 800,- €

Ø zo ŠR (111) pre FK 10 20: 800,- €