Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 1
  20. výročie DDaDSS, fotka 1
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 2
  20. výročie DDaDSS, fotka 2
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 3
  20. výročie DDaDSS, fotka 3
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 4
  20. výročie DDaDSS, fotka 4
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 5
  20. výročie DDaDSS, fotka 5
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 6
  20. výročie DDaDSS, fotka 6
 • 20. výročie DDaDSS, fotka 7
  20. výročie DDaDSS, fotka 7

20. výročie DDaDSS

Dňa 16.5.2007 sme v našom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb oslávili 20. výročie od otvorenia prevádzky poskytovania služieb. Na tomto slávnostnom posedení sme privítali vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie:
Za Banskobystrický samosprávny kraj:
Mgr. Lívia Kosťová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva
Bc. Jozef Jancura, referent oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva
Poslanec za Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Juraj Družbacký
Prednosta Obvodného úradu vo Zvolene, Mgr. Miroslav Náhlik
Primátor mesta Zvolen, Ing. Miroslav Kusein
Vedúca odboru sociálnych vecí Úradu práce vo Zvolene, Mgr. Jaroslava Kopřivová
Za sociálnu poisťovňu vo Zvolene, RNDr. Rudolf Merka
Riaditelia zo zariadení z Žiaru nad Hronom Bc. Viera Šedivcová, PeadDr. Jana Izraelová z DSS Symbia Zvolen, PhDr. Peter Tkáčik z DSS Zvolen, Mgr. Alena Kubovská z DD a DSS Zvolenská Slatina ako aj bývalá vedúca zriadenia pani Ľudmila Hybská. Naše pozvanie prijali aj bývalé kolegyne, ktoré sú v súčasnom období už na dôchodku. Ďalej pozvanie prijali klienti z domovov dôchodcov a DSS Terany, Hriňovej, Krupiny a Žiaru nad Hronom.
Slávnostné posedenie otvorila riaditeľka zariadenia Bc. Mária Machayová, ktorá v príhovore predstavila Domov dôchodcov na Záhonku a oboznámila prítomných s históriou tohoto zariadenia. Poďakovala zamestnancom za ich tvorivú a náročnú prácu, ktorú vykonávajú zodpovedne. Ďalej poďakovala zriaďovateľovi Banskobystrickému samosprávnemu kraju za pomoc pri realizácii zámerov rozvoja zariadenia ako aj za pomoc a poradenstvo v sociálnej oblasti.
Bohatý kultúrny program slovom sprevádzala pani Jaroslava Sucháneková, sociálna pracovníčka.
Svojim vystúpením nás poctili umelci Divadla J.G. Tajovského zo Zvolena, pán Štefan Šafárik a Vladena Škorvagová, ktorí predviedli umelecky krásne spracované pásmo.
Vystúpenie detí zo súboru Zornička pod vedením pani Mázorovej potešilo nie jedno srdce našich klientov.
Pozdraviť so svojim programom nás prišli aj kolegovia dôchodcovia - ochotníci zo Zvolenskej Slatiny pod vedením pána Jombíka.
Za výbor obyvateľov pozdravil toto slávnostné stretnutie Ing. Branislav Košikár, ktorý v svojom krátkom prejave poďakoval za prácu zamestnancom tohoto zariadenia.
Pekné vystúpenie si pripravili aj klienti nášho domova. Pani Anna Jedličková - najstaršia obyvateľka Domova dôchodcov a DSS na Záhonku predniesla báseň o domove dôchodcov a pán Štefan Rychtárech predniesol báseň Marína.
Po peknom umeleckom vystúpení všetkých, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére tohoto slávnostného podujatia bolo pre pozvaných hostí a klientov zariadení pripravené pohostenie.
Pohostenie sme pripravili zo sponzorských darov - od našich dodavateľov ako aj firiem, ktoré sme oslovili, za čo im týmto spôsobom ďakujeme.
Pozana s.r.o. Zvolen, Inmédia spol. s.r.o. Zvolen, GPM VOZ s.r.o. Zvolen, Radoma s.r.o. Banská Bystrica. Hontex s.r.o. Krupina, Ostrolúcka a.s. Zvolen, Chrien s.r.o. Zvolen, GM plus s.r.o. Detva, Lipianska Janka Zvolenská Slatina, Agrougdo Dobrá Niva, NAURU s.r.o. Dobrá Niva, COPYLINE x.r.o. Zvolen, TENA s.r.o. Gemerská Hôrka a Lekáreň Médea Zvolen.
Pri obsluhe nám pomohli študenti Strednej združenej školy služieb vo Zvolene, ktorým za ich šikovné ruky a tvorivý prístup k práci ďakujeme.
Do tanca našim , ale aj pozvaným klientom a hosťom zo zariadení hral pán Ján Minka. Tancovalo sa až do 21 hod, kedy sme sa rozlúčili s našimi pozvanými hosťami.
Ďakujeme im za vytvorenie skvelej atmosféry a za pekne strávené odpoludnie.

 

Pridal dňa 25. mája 2007 - admin