Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti

v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých

opatrenia súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór.

 

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu: opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu: Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie: „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.