Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Plán návštev

Podmienky pre uskutočnenie návštevy:

 


- požadujeme, aby návšteva bola vopred dohodnutá telefonicky so sociálnymi pracovníkmi, pričom bude dohodnutý dátum, hodina a dĺžka trvania návštevy, vopred neohlásené návštevy nebudú povolené,

 

(Touto cestou vás zároveň žiadame, aby frekvencia návštevy bola 1x za 2 týždne, aby tak mohli prísť návštevy aj za ďalšími klientami.)


- návšteva môže byť uskutočnená počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod

 


- návšteva môže byť uskutočnená za účasti max. 2 osôb na jedného klienta (návštevu s osobou mladšou ako 10 rokov neodporúčame)

 


- návšteva môže byť uskutočnená v exteriéri max. po dobu 1 hodiny, v interiéri (vo vyhradených priestoroch) max. po dobu 30 minút

 


- návštevy klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, sú uskutočnené v interiéri zariadenia

 

 

- Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť niektoré z nasledujúcich potvrdení:

a. negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín

b. negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín

c. potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní

 

 

- Prichádzajúci do kontaktu s klientom  má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2

 


  • icoPlan navstev.pdf, V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb v príslušných okresoch a po očkovaní zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vydáva Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen-Záhonok v zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK vydaného dňa 16.04.2021 nasledovné podmienky a zásady pre umožnenie návštev.