Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Plán návštev

Podmienky pre uskutočnenie návštevy:

 


- požadujeme, aby návšteva bola vopred dohodnutá telefonicky so sociálnymi pracovníkmi, pričom bude dohodnutý dátum, hodina a dĺžka trvania návštevy, vopred neohlásené návštevy nebudú povolené,

 

(Touto cestou vás zároveň žiadame, aby frekvencia návštevy bola 1x za 2 týždne, aby tak mohli prísť návštevy aj za ďalšími klientami.)


- návštevné dni:

Pondelok-Streda, Piatok - od 8:00 do 15:00 hod

Štvrtok - od 8:00 do 16:00 hod

Sobota, Nedeľa - Od 13:00 do 16:00 hod

 


- návšteva môže byť uskutočnená za účasti max. 2 osôb na jedného klienta

 


- návšteva môže byť uskutočnená v exteriéri max. po dobu 1 hodiny, v interiéri (vo vyhradených priestoroch) max. po dobu 30 minút

 


- návštevy klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, sú uskutočnené na izbe

 

 

- príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť niektoré z nasledujúcich potvrdení:

a. potvrdenie o kompletnom zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) a od druhého zaočkovania uplynulo 14 dní alebo prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) a od zaočkovania uplynulo 30 dní,

b. potvrdenie prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní

c. pokiaľ príbuzní nemajú žiadne z vyššie uvedených potvrdení, musia sa preukázať negatívnym testom (PCR test nie starší ako 72 hodín alebo AG test nie starší ako 48 hodín).

 

 

 

- prichádzajúci do kontaktu s klientom  má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty rúškom

 


  • icoPlan navstev.pdf, V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám príbuzných a známych a v súlade s aktuálnym Usmernením MPSVaR SR a s platným COVID AUTOMATom