Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Poskytované služby

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 01696/2016/ODDSSZ
10333/2016


DOPLNOK č. 5/2O16
k zriaďovacej listine

Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán - zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 21 ods. 9 zálkona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva tento doplnok

Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Záhonok 3205/2,
Zvolen, č. 2002/002547 zo dňa 25.6.2002

Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici zriaďovaciu listinu
mení a dopĺňa v čl.8, ktorého znenie je nasledovné:

Článok - 8. Predmet činnosti

8.1 Zariadenie pre seniorov

DD a DSS Záhonok Zvolen a Stredisko DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.

V zariadení pre seniorov sa

a) posyktuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečeuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.


8.2 Domov sociálnych služieb:

V Domove sociálnych služieb sa podľa § 38 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

DD a DSS Záhonok Zvolen - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím, celoročnou formou pobytu,

Stredisko DSS M. R. Štefánika Zvolen - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s telesným postihnutím, celoročnou formou pobytu,

Stredisko DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím, celoročnou formou pobytu,

Stredisko DSS Symbia Zvolen - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a dospelým do dovŕšenia dôchodkového veku s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím, ambulantnou a týždennou formou.

V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

b) zabezpečuje pracovná terapia a záujmový činnosť,

c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, posyktuje sa im výchova.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb v ktorom sa posyktuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje DSS ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.



8.3 Špecializované zariadenie

Stredisko DSS Symbia Zvolen - Regionálne centrum autizmu - poskytuje sociálne služby deťom a dospelým do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je autizmus a iné prervazívne vývinové poruchy ambulantnou formou pobytu, poskytuje sociálne poradenstvo ambulantnou formou a terénnou formou prostrednístvom terénnych programov.

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

b) zabezpečuje pracovná terapia a záujmový činnosť,

c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení v ktorom sa posyktuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V ŠZ sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje ŠZ ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.



Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2016.

V Banskej Bystrici dňa 15. marca 2016.