Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Poskytované služby

 

DRUH A FORMA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

 

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen je zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím typu:

 

· Zariadenie pre seniorov –  kapacita 128 miest

 

· Domov sociálnych služieb – kapacita 24 miest

 

Celková kapacita zariadenia je 152 miest.

 

 

MIESTO A ČAS POSKYTOVANEJ SLUŽBY

 

Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou na adrese Záhonok 3205/2, Zvolen.

 

Podľa požiadavky prijímateľa sociálnej služby, môže byť sociálna služba poskytovaná na dobu určitú alebo neurčitú. Deň začatia a doba poskytovania sociálnej služby je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

 

ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV A DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

Ø poskytujeme:

a) odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

b) obslužné činnosti:

- ubytovanie  - jednolôžková / dvojlôžková izba

- stravovanie - racionálna strava, na základe odporúčania lekára diabetická / špeciálna diétna strava v zložení: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade diétnej stravy druhá večera

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:

- osobné vybavenie

Ø zabezpečujeme:

a) odborné činnosti:

- ošetrovateľskú starostlivosť

- rozvoj pracovných zručností  (iba pri službe DSS)

b) ďalšie činnosti:

- záujmovú činnosť

Ø utvárame podmienky na:

a) ďalšie činnosti:

- úschovu cenných vecí

 

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO

 

Sociálne poradenstvo záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, žiadateľom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, ako aj ich rodinným príslušníkov a zákonným zástupcom v ZSS Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen poskytujú:

· riaditeľka ZSS Záhonok

- osobne v kancelárii riaditeľky v pracovných dňoch v čase 8:00 hod - 15.00 hod

- telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045/533 3505

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese riaditel@zss-zahonok.sk

 

· sociálni pracovníci ZSS Záhonok

- osobne v kancelárii sociálnych pracovníkov v pracovných dňoch v čase 8:00 hod - 15.00 hod

- telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045/536 2649, 045/536 2650, klapka 43, 11, 34

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:

zsszahonok.spalekova@gmail.com

zsszahonok.jonas@gmail.com

zsszahonok.mazorova@gmail.com

zsszahonok.petrik@gmail.com

zsszahonok.tkacova@gmail.com

 

Sociálne poradenstvo týkajúce sa individuálneho plánovania poskytujú:

· sociálni pracovníci ZSS Záhonok

- osobne v kancelárii sociálnych pracovníkov v pracovných dňoch v čase 8:00 hod - 15.00 hod

- telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045/536 2649, 045/536 2650, klapka  34

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:

zsszahonok.mazorova@gmail.com

zsszahonok.petrik@gmail.com

 

ZDRAVOTNÁ A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

 

Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujeme prostredníctvom obvodného a odborných lekárov.

 

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú sestry, zdravotnícki asistenti v zmysle osobitného predpisu.

 

Informácie týkajúce sa zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby poskytuje výlučne lekár.

 

 

BÝVANIE


V ZSS Záhonok je ubytovanie pre prijímateľov poskytované na 52 jednoposteľových a 52 dvojposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Na každej izbe je balkón. Na poschodí sú štyri bunky /4 jednoposteľové a 4 dvojposteľové izby/. V každej bunke je toaleta a kúpeľňa.
Pre prijímateľov na každom poschodí je zariadená kuchynka, ktorá je vybavená kuchynskou linkou, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, televíznym prijímačom, konferenčným stolíkom a kreslami. (viac v sekcii Fotogaléria)

.

.

 

STRAVOVANIE


Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni pre prijímateľov.
Prijímateľom, ktorí sú odkázaní na lôžko sa podáva strava na izbách, ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prisuvných stolíkov k posteli prijímateľa.

.

.

 

KULTÚRNO-ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ


Aktivity, krúžky

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť spestriť si voľný čas výberom z ponúkaných aktivít a krúžkov: hranie spoločenských hier, rozvíjanie kreativity na tvorivých dielňach, precvičovanie si celého tela na skupinovom cvičení, spev ľudových piesní na speváckom krúžku, premietanie filmov vo filmovom klube, a ďalšie.

 

Besedy, prednášky, diskusie

V spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra a asistentkou výživy ZSS Záhonok sa v zariadení uskutočňujú besedy a prednášky na rozličné témy, prispôsobené záujmom prijímateľov. Prednášky si môžu pripraviť aj prijímatelia.

 

Prechádzky, výlety, návštevy podujatí

V okolí ZSS Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen sa nachádza Môťovská priehrada, na ktorú sa prijímatelia radi chodia prechádzať, v blízkosti zariadenia sú obchody a kaviareň. Prijímatelia sa tiež radi zúčastňujú podujatí, ktoré ponúka mesto Zvolen, medzi nimi najmä Lesnícke dni, Dni mesta Zvolen, Jarmok, Vianočné trhy, a i. Je tu i možnosť navštíviť Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, Divadlo J.G. Tajovského, Lesnícke a drevárske múzeum, Arborétum Borová hora, galériu na Zvolenskom zámku a mnoho ďalších inštitúcii. Každoročne uskutočňujeme s prijímateľmi celodenný výlet do okolia mesta.

.

Návšteva Arboréta Borová hora - jún 2022