Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Rozpočet

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 11/2022 zo dňa 19.12.2022 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2023 nasledovný:

 

Bežné nedaňové príjmy (200): 928 000,- €

 

Bežné výdavky (600):

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 273 309,- €

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 833 708,- €

 

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 0,- €

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 20: 2 300,- €

 

Kapitálové výdavky (700):

Ø pre FK 10 12: 0,- €


Ø pre FK 10 20: 118 650 000,- €

účelovo určené na:

zakúpenie motorového vozidla pre DD a DSS Záhonok, Zvolen - 18 650,- €

rekonštrukcia bloku "A" a prevádzkových priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen - 100.000,- €