Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Rozpočet

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 226/2023 zo dňa 23.11.2023 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Zariadenie sociálnych služie Záhonok, Zvolen na rok 2024 nasledovný:

 

Bežné nedaňové príjmy (200): 1 096 000,- €

 

Bežné výdavky (600):

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 421 914,- €

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 2 062 197,- €

 

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 0,- €

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 20: 2 300,- €

 

Kapitálové výdavky (700):

Ø pre FK 10 12: 0,- €


Ø pre FK 10 20: 0,- €