Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Sponzorské

 

Účet darov a grantov č. 7000397708/8180 je vedený v Štátnej pokladnici.

IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 7708

 

Stav sponzorských finančných prostriedkov na účte darov a grantov k 31.05.2020:

1 460,00 €