Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Odborné zamestnankyne z DDaDSS Záhonok Zvolen
  Odborné zamestnankyne z DDaDSS Záhonok Zvolen
 • Na seminári boli aj zdravotnícki zamestnanci
  Na seminári boli aj zdravotnícki zamestnanci
 • JUDr. Maroš Matiaško , LL.M., advokát
  JUDr. Maroš Matiaško , LL.M., advokát
 • Z prezentácie JUDr. Matiaška
  Z prezentácie JUDr. Matiaška

Vzdelávanie odborných zamestnancov DD a DSS Záhonok Zvolen


V dňoch 21. – 22. júla  2014 sa v  DSS Symbia vo Zvolene  stretlo 22 odborných  zamestnankýň  zo všetkých stredísk DD a DSS Záhonok Zvolen, aby  absolvovali seminár na tému „Zodpovednosť za svoje konanie v kontexte (ne)spôsobilosti na právne úkony a zodpovednosť za škodu u prijímateľov sociálnych služieb a práca s rizikom u prijímateľov  sociálnych služieb“.
Už dlhý názov seminára napovedá, že táto téma je zložitá, na jednoduché otázky zvyčajne nenájdeme jednoduchú odpoveď,  rovnaká situácia môže mať v rôznom kontexte rôzne riešenia.  V prvej časti seminára sme sa venovali zbaveniu spôsobilosti na právne úkony,  ktoré právnici označujú ako „právnu smrť“ . Tento akt je  dnes aplikovaný  u ľudí s mentálnym postihnutím po dovŕšení 18. roku, ale i u seniorov – u nich je dôvodom zhoršenie zdravotného stavu, ktoré im sťažuje až znemožňuje  samostatné rozhodovanie . Keby sme v praxi dôsledne dodržiavali právne následky zbavenia spôsobilosti na právne úkony, tak takíto ľudia by si v obchode nemohli kúpiť ani rožok , lístok na MHD , vstupenku do divadla alebo na koncert. Paradoxom je, že tí, ktorí žiadajú o zbavenie spôsobilosti na právne úkony pre svojho blízkeho človeka , robia to v dobrej viere ochrany jeho zdravia, majetku. Na seminári odznelo mnoho príkladov z ktorých vyplynulo, že to tak nie je, aj občania zbavení spôsobilosti na právne úkony nesú v určitých situáciách zodpovednosť za svoje konanie.   A keďže Slovenská republika ratifikovala Dohovor o právach osôb  so zdravotným postihnutím s účinnosťou od 25. júna 2010,  v  sociálnych službách sa   upúšťa od zbavovania spôsobilosti na právne úkony  a postupne sa pripravuje do praxe iný spôsob ochrany ľudí so zdravotným postihnutím – tzv. podporované rozhodovanie. Aby tento inštitút mohol v praxi bezpečne fungovať, pripravujú sa novely potrebných zákonov , ktoré musia byť navzájom kompatibilné  (najmä  Občiansky zákonník, Trestný zákon,  Zákon o priestupkoch , Zákonník práce ). 
Druhá časť seminára bola venovaná  pojmom „náležitý dohľad zo strany poskytovateľa sociálnej služby“    a  „práca s rizikom u prijímateľa sociálnej služby“ .  Iný je pohľad na túto tému zo strany sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s malým dieťaťom a iný pohľad má sociálny pracovník ktorý poskytuje službu seniorom. Počas seminára sme riešili konkrétne situácie, ktoré zažívame s prijímateľmi služby a hľadali sme postupy, ktoré zabezpečia maximálny dohľad a zároveň minimalizujú riziko prípadnej škody pre prijímateľa  ale  aj pre poskytovateľa .
Seminár viedol JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., advokát , ktorý sa venuje téme opatrovníctva ľudí so zdravotným postihnutím . O vynikajúcej odbornosti JUDr. Matiaška svedčia hodnotenia účastníčok seminára, z ktorých si dovolím citovať: „... výborne pripravený seminár, celá prezentácia zrozumiteľná aj ľuďom bez právnického vzdelania...“; „...zrozumiteľný výklad v konkrétnych situáciách...“; „... v každodennej práci s deťmi s autizmom pracujeme s rizikom a máme zodpovednosť, teraz budem vedieť svoje konanie lepšie obhájiť....“ .


PaedDr. Jana Izraelová,
DD a DSS Záhonok Zvolen,
vedúca strediska DSS Symbia  a vedúca  RCA

 

Pridala dňa 30.07.2014- Mgr. Mázorová Slavka