Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Zverejňovanie informácií

 • Smernica o ochrane oznamovateľov

  Interná smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 1/2023 s účinnosťou od 1.9. 2023

 • Poskytované služby

 • Domáci poriadok ZSS Záhonok

  Domáci poriadok, jeho prílohy a dodatky

 • Ochrana ľudských práv a slobôd

  Interná smernica č. 9/2019 o ochrane ľudských práv a slobôd a o ochrane pred diskrimináciou v podmienkach DD a DSS Záhonok Zvolen a jeho stredísk

 • Poradovník čakateľov

 • Ekonomicky oprávnené náklady

  Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 • Všeobecne záväzné nariadenie BBSK

  Všeobecné záväzné nariadenie BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 1.7.2023

 • Politika kvality ZSS Záhonok

  Politika kvality Zariadenia sociálnych služieb Záhonok

 • Etický kódex zamestnancov

  Etický kódex zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Záhonok, Zvolen

 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosto a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

  Odkaz na centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen

 • Obchodná verejná súťaž

 • Profil verejného obstarávateľa

  Staršie dokumenty sa nachádzajú v sekcii Archív dokumentov/Verejné obstarávanie.

 • Rozpočet

  V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 11/2022 zo dňa 19.12.2022 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2023 nasledovný:

   

  Bežné nedaňové príjmy (200): 928 000,- €

   

  Bežné výdavky (600):

  Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 273 309,- €

  Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 833 708,- €

   

  Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 0,- €

  Ø kód zdroja 72A pre FK 10 20: 2 300,- €

   

  Kapitálové výdavky (700):

  Ø pre FK 10 12: 0,- €


  Ø pre FK 10 20: 118 650 000,- €

  účelovo určené na:

  zakúpenie motorového vozidla pre DD a DSS Záhonok, Zvolen - 18 650,- €

  rekonštrukcia bloku "A" a prevádzkových priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen - 100.000,- €

   


 • Sponzorské

   

  Účet darov a grantov č. 7000397708/8180 je vedený v Štátnej pokladnici.

  IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 7708

   

  Stav sponzorských finančných prostriedkov na účte darov a grantov k 24.02.2023:

  300,00 €

 • Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 • Voľné pracovné miesta