Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Zverejňovanie informácií

 • Poskytované služby

 • Domáci poriadok DD a DSS Záhonok

  Domáci poriadok, jeho prílohy a dodatky

 • Ochrana ľudských práv a slobôd

  Interná smernica č. 9/2019 o ochrane ľudských práv a slobôd a o ochrane pred diskrimináciou v podmienkach DD a DSS Záhonok Zvolen a jeho stredísk

 • Poradovník čakateľov

 • Ekonomicky oprávnené náklady

  Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 • Všeobecne záväzné nariadenie BBSK

 • Politika kvality DD a DSS

  Politika kvality Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen

 • Etický kódex zamestnancov

  Etický kódex zamestnancov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen

 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosto a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

  Odkaz na centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen

 • Obchodná verejná súťaž

 • Profil verejného obstarávateľa

  Staršie dokumenty sa nachádzajú v sekcii Archív dokumentov/Verejné obstarávanie.

 • Rozpočet

  V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 457/2020 zo dňa 30.11.2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2021 nasledovný:

   

  Bežné nedaňové príjmy (200): 837 000,- €

   

  Bežné výdavky (600):

  Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 210 154,- €

  Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 691 313,- €

   

  Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 0,- €

  Ø kód zdroja 72A pre FK 10 20: 2 440,- €

   

  Kapitálové výdavky (700):

  Ø pre FK 10 12: 10 250,- €

  účelovo určené na: vypracovanie projektovej dokumentácie - prístavba výťahu a rekonštrukcia podkrovia objekt č. 25

  Ø pre FK 10 20: 759 000,- €

  účelovo určené na: rekonštrukciu bloku "B" DD a DSS Záhonok, Zvolen,

  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bloku "A" DD a DSS Záhonok, Zvolen

   

  Z prostriedkov ŠR:

  Ø zo ŠR (111) pre FK 10 12: 0,- €

  Ø zo ŠR (131K) pre FK 10 20: 8 303,- €

  podpora projektu "Pracuj, zmeň svoj život"

 • Sponzorské

   

  Účet darov a grantov č. 7000397708/8180 je vedený v Štátnej pokladnici.

  IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 7708

   

  Stav sponzorských finančných prostriedkov na účte darov a grantov k 31.05.2020:

  1 460,00 €

 • Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 • Voľné pracovné miesta