Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

História

 

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok je umiestnené v lokalite Záhonok, v blízkosti vodnej nádrže Môťová.

 

História vzniku ZSS Záhonok

Oficiálne otvorenie (pôvodne) Domova dôchodcov na Záhonku bolo 30. marca 1987. Prví klienti do zariadenia nastúpili v mesiaci apríl toho istého roku.
Pôvodne bola budova postavená za účelom zriadenia vysokoškolského internátu pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Rozhodnutím vtedajšieho Okresného národného výboru vo Zvolene, bol tento účel zmenený na domov dôchodcov, v ktorom našlo svoj domov 156 občanov zo Zvolena a blízkeho okolia.
Správu a prevádzku zariadenia zabezpečoval Okresný ústav sociálnych služieb vo Zvolene a 46 členný kolektív zamestnancov domova dôchodcov pod vedením vedúcej pani Ľudmily Hybskej.
V roku 1990 nastúpila do funkcie vedúcej Domova dôchodcov pani Milena Môciková.
Dôležitým medzníkom bol rok 1991, kedy Domov dôchodcov nadobudol právnu subjektivitu a do funkcie riaditeľky bola menovaná pani Milena Môciková.
Činnosť Domova dôchodcov bola zameraná na skvalitňovanie služieb pre obyvateľov. V marci 1993 bolo zriadené oddelenie pre imobilných klientov a klientov odkázaných na lôžko, vytvorilo sa rehabilitačné oddelenie, ktoré svoju činnosť prerušilo v decembri 2005.
V roku 1996 prešiel Domov dôchodcov do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Banskej Bystrici. Od 1. novembra 2001 v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa začalo zariadenie poskytovať aj  starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Z tohto dôvodu sa doplnkom k zriaďovacej listine pozmenil názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb a znížila sa kapacita zariadenia na 152 klientov.
Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb stáva Banskobystrický samosprávny kraj.
.
.
Budova Domova dôchodcov v roku 2006:


http://www.ddadsszvolen.sk/files/dd01.jpg

Súčasný stav

V novembri 2006 do funkcie riaditeľky nastúpila PhDr. Mária Machayová.
V apríli 2007 boli  poskytované služby rozšírené o ďalšie služby ako rehabilitácia, kadernícke služby, bufet. Pomocou finančných prostriedkov získaných z projektovej činnosti, sponzorských darov boli účelovo upravené priestory a zakúpené moderné prístroje na realizáciu  rehabilitačnej činnosti a to: magnetoterapeutický prístroj Fyziomag, prenosný diagnosticko-elektroterapeutický prístroj Rebox physio, diadyna-mikom, ultrazvukový prístroj, Bioptronová lampa.
V roku 2007 sa v celej budove vymenili staré drevené okná za plastové a zrekonštruovali sa kuchynky na jednotlivých poschodiach. V roku 2008 bola v jedálni zariadenia položená nová protišmyková podlaha. V lete 2009 sa zrealizovala rekonštrukcia prevádzky kuchyne, pričom boli zakúpené aj nové kuchynské stroje a zariadenia.
Klienti si môžu vybrať z bohatej ponuky voľnočasových aktivít, medzi ktoré patria výlety, skupinové cvičenia, práca s počítačom a internetom, prednášky a besedy na rôzne témy, Filmový klub, Tvorivé dielne, Klub Domováčik, vystúpenia detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ, divadelné predstavenia v Divadle J. G. T. vo Zvolene, posedenia pri hudbe a spoločenských hrách, opekanie a varenie guľášu, kultúrno-spoločenské akcie pod názvom Vítanie jari, či Deň seniora  a družobné stretnutia s klientmi v iných zariadeniach.  
Klienti majú možnosť napĺňať si svoje duchovné potreby vyplývajúce z ich vierovyznania a zúčastňovať sa bohoslužieb. 
Od roku 2008 má zariadenie vlastné noviny „Záhonok“, ktoré vychádzajú spravidla raz za polrok.
V roku 2009 mali všetci klienti vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti.
Pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií spolupracujeme s materskými škôlkami, základnými a strednými školami, SOŠ drevárskou vo Zvolene, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra, Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Krajské stredisko Banská Bystrica).
V apríli 2009 DD a DSS Záhonok získal certifikát kvality za zavedený a udržovaný manažérsky systém kvality zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej normy v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom.
Na základe uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, rozpočtová organizácia BBSK stala právnou  nástupnickou organizáciou pre ďalšie tri sociálnej zariadenia a to: Domov sociálnych služieb Symbia, Moyzesova 50, 960 01 Zvolen, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slatinka, Sládkovičova 2, 962 01 Zvolenská Slatina a Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen.
Od roku 2019 prechádza budova zariadenia postupnou modernizáciou exteriéru a interiéru.

 

Od 1. januára 2024 sa zmenil názov zariadenia z "DD a DSS, Záhonok 3205/2 Zvolen" na "Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen"

 

 

Vízia ZSS Záhonok do budúcnosti

Poslaním Zariadenia sociálnych služieb Záhonok Zvolen je poskytovať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím rôznych vekových kategórií.

Dlhodobým cieľom Zariadenia sociálnych služieb Záhonok Zvolen a jeho stredísk je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných spoluobčanov v našom regióne.
.
.
Spokojní prijímatelia sociálnych služieb ZSS Záhonok, dôstojná staroba, kvalitné služby, dobre materiálne a technické vybavenie zariadenia, spokojní zamestnanci; vytvorenie spoločenstva ľudí, do ktorého patria prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci, riaditeľka, odborná verejnosť, príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb

 

=


Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen
.
.
Budova Domova dôchodcov a DSS v roku 2021: