Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

História

História mesta Zvolen

Keď prechádzate Pohroním, nemôžete obísť jedno z jeho najdôležitejších stredísk - Zvolen, ktoré bolo svedkom mnohých významných udalostí, ktoré sa zásluhou kronikárov natrvalo uchovali. Zvolen - kedysi kráľovské mesto vpísal do kroniky ako osadu ešte pred vpádom tatarov v roku 1241. Nad sútokom Slatiny a Hrona postavili Horný a Dolný hrad, ktorý je dnes známy ako Pustý hrad a pod strmým svahom vznikla osada Zvolen.
Kráľ Belo IV. sa pričinil o obnovu Zvolena, Ľudovít I. postavil vo Zvolene veľkolepý zámok, ktorý vo svojej gotickej podobe dokončili v roku 1382.
Význam Zvolena počas feudalizmu zdôrazňuje skutočnosť, že do roku 1775 tu bolo sídlo župy a potom stolice, ktorá prešla do Banskej Bystrice, ale aj tak sa volala zvolenskou.
V 18. a 19 storočí sa zvolenskí národovci Juraj Bánik, dr. Jozef Kozaček a Andrej Lange sa pričinili o to, aby Ľudovít Štúr bol v októbru 1847 zvolený za poslanca do uhorského snemu.V 20. storočí mesto prudko napredovalo na poli hospodárskeho rozmachu. Veľký význam pre rozvoj mesta malo postavenie fabriky Union. Patrila k najväčším železiarskym podnikom na Slovensku. V roku 1901 sa vybudovali železničné dielne. Od roku 1904 vychádza prvé slovenské periodikum Zvolenských novín. Prvá svetová vojna kruto zasiahla do života obyvateľov, stovky mladých ľudí odišli na vzdialené fronty. Po skončení vojny sa národne cítiaci obyvatelia s nádejou dívali na zápas o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. V 30 rokoch, v čase ohrozenia republiky fašizmom, Zvolenčania aktívne vystupovali na obranu republiky a demokracie. História Zvolena v rokoch prvej ČSR vydáva svedectvo o nesmiernom entuziazme a hĺbke boja za sociálne spravodlivú republiku.
Slovenské národné povstanie patrí k najrevolučnejším stránkam histórie mesta Zvolen a okolia. Zvolenskí železničiari sa zapísali do histórie SNP hrdinským činom -vyhotovením troch pancierových vlakov, ktoré zasahovali do bojov na rôznych frontových úsekoch.
Po druhej svetovej vojne sa Zvolen stal sídlom strojárskeho, drevárskeho a potravinárskeho priemyslu. Vo Zvolene od roku 1952 Vysoká škola lesnícka a drevárska ako jediná v ČSSR pripravovala odborníkov drevárskeho priemyslu a lesných inžinierov. Zvolen si udržal trend rozvíjajúceho sa administratívneho, kultúrneho, zdravotného a školského centra. Historiografia musí prijať ako fakt výstavbu nových sídlisk Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, Tepličky.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je umiestnený v lokalite Záhonok, v blízkosti vodnej nádrže Môťová.

 

História vzniku DD a DSS Záhonok vo Zvolene

Oficiálne otvorenie Domova dôchodcov na Záhonku bolo 30. marca 1987. Prví klienti do zariadenia nastúpili v mesiaci apríl toho istého roku.
Pôvodne bola budova postavená za účelom zriadenia vysokoškolského internátu pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Rozhodnutím vtedajšieho Okresného národného výboru vo Zvolene, bol tento účel zmenený na domov dôchodcov, v ktorom našlo svoj domov 156 občanov zo Zvolena a blízkeho okolia.
Správu a prevádzku zariadenia zabezpečoval Okresný ústav sociálnych služieb vo Zvolene a 46 členný kolektív zamestnancov domova dôchodcov pod vedením vedúcej pani Ľudmily Hybskej.
V roku 1990 nastúpila do funkcie vedúcej Domova dôchodcov pani Milena Môciková.
Dôležitým medzníkom bol rok 1991, kedy Domov dôchodcov nadobudol právnu subjektivitu a do funkcie riaditeľky bola menovaná pani Milena Môciková.
Činnosť Domova dôchodcov bola zameraná na skvalitňovanie služieb pre obyvateľov. V marci 1993 bolo zriadené oddelenie pre imobilných klientov a klientov odkázaných na lôžko, vytvorilo sa rehabilitačné oddelenie, ktoré svoju činnosť prerušilo v decembri 2005.
V roku 1996 prešiel Domov dôchodcov do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Banskej Bystrici. Od 1. novembra 2001 v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa začalo zariadenie poskytovať aj  starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Z tohto dôvodu sa doplnkom k zriaďovacej listine pozmenil názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb a znížila sa kapacita zariadenia na 152 klientov.
Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb stáva Banskobystrický samosprávny kraj.
.
.
Budova Domova dôchodcov v roku 2006:


http://www.ddadsszvolen.sk/files/dd01.jpg

Súčasný stav

V novembri 2006 do funkcie riaditeľky nastúpila PhDr. Mária Machayová.
V apríli 2007 boli  poskytované služby rozšírené o ďalšie služby ako rehabilitácia, kadernícke služby, bufet. Pomocou finančných prostriedkov získaných z projektovej činnosti, sponzorských darov boli účelovo upravené priestory a zakúpené moderné prístroje na realizáciu  rehabilitačnej činnosti a to: magnetoterapeutický prístroj Fyziomag, prenosný diagnosticko-elektroterapeutický prístroj Rebox physio, diadyna-mikom, ultrazvukový prístroj, Bioptronová lampa.
V roku 2007 sa v celej budove vymenili staré drevené okná za plastové a zrekonštruovali sa kuchynky na jednotlivých poschodiach. V roku 2008 bola v jedálni zariadenia položená nová protišmyková podlaha. V lete 2009 sa zrealizovala rekonštrukcia prevádzky kuchyne, pričom boli zakúpené aj nové kuchynské stroje a zariadenia.
Klienti si môžu vybrať z bohatej ponuky voľnočasových aktivít, medzi ktoré patria výlety, skupinové cvičenia, práca s počítačom a internetom, prednášky a besedy na rôzne témy, Filmový klub, Tvorivé dielne, Klub Domováčik, vystúpenia detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ, divadelné predstavenia v Divadle J. G. T. vo Zvolene, posedenia pri hudbe a spoločenských hrách, opekanie a varenie guľášu, kultúrno-spoločenské akcie pod názvom Vítanie jari, či Deň seniora  a družobné stretnutia s klientmi v iných zariadeniach.  
Klienti majú možnosť napĺňať si svoje duchovné potreby vyplývajúce z ich vierovyznania a zúčastňovať sa bohoslužieb. 
Od roku 2008 má zariadenie vlastné noviny „Záhonok“, ktoré vychádzajú spravidla raz za polrok.
V roku 2009 mali všetci klienti vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti.
Pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií spolupracujeme s materskými škôlkami, základnými a strednými školami, SOŠ drevárskou vo Zvolene, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra, Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Krajské stredisko Banská Bystrica).
V apríli 2009 DD a DSS Záhonok získal certifikát kvality za zavedený a udržovaný manažérsky systém kvality zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej normy v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom.
Na základe uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, rozpočtová organizácia BBSK stala právnou  nástupnickou organizáciou pre ďalšie tri sociálnej zariadenia a to: Domov sociálnych služieb Symbia, Moyzesova 50, 960 01 Zvolen, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slatinka, Sládkovičova 2, 962 01 Zvolenská Slatina a Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen.
V súčasnom období je v DD a DSS Záhonok 3205/2 Zvolen 280 klientov a 139 zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách.

 

 

Vízia DD a DSS Záhonok do budúcnosti

Poslaním Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok Zvolen je poskytovať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím rôznych vekových kategórií.

Dlhodobým cieľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok Zvolen a jeho stredísk je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných spoluobčanov v našom regióne.
.
.
Spokojní prijímatelia sociálnych služieb DD a DSS, dôstojná staroba, kvalitné služby, dobre materiálne a technické vybavenie zariadenia, spokojní zamestnanci; vytvorenie spoločenstva ľudí, do ktorého patria prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci, riaditeľka, odborná verejnosť, príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb

 

=


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen
.
.
Budova Domova dôchodcov a DSS v roku 2021: