Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Zverejňovanie informácií

 • Poskytované služby

 • Kapacita zariadenia

 • Poradovník čakateľov

 • Politika kvality DD a DSS

  Politika kvality Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen

 • Etický kódex zamestnancov

  Etický kódex zamestnancov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen

 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosto a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

  Odkaz na centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen

 • Obchodná verejná súťaž

 • Profil verejného obstarávateľa

  Staršie dokumenty sa nachádzajú v sekcii Archív dokumentov/Verejné obstarávanie.

 • Rozpočet

  V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 193/2015 potvrdeného 29.01.2016 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2016 nasledovný:

   

  Bežné nedaňové príjmy (200):

  Ø pre FK 10 12: 270 000,- €

  Ø pre FK 10 20: 575 000,- €

   

  Bežné výdavky (600):

  Ø z daňových príjmov pre FK 10 12: 550 467,- €

  Ø z nedaňových príjmov pre FK 10 12: 270 000,- €

  Ø z daňových príjmov pre FK 10 20: 614 621,- €

  Ø z nedaňových príjmov pre FK 10 20: 575 000,- €

   

  Kapitálové výdavky (700):

  Ø pre FK 10 20: 120 000,- €

  z toho:

  Ø rekonštrukcia výťahu - blok „B“ 40 000,- €

  Ø rekonštrukcia balkónov – blok „A“ 80 000,- €

   

  Z prostriedkov ŠR:

  Ø zo ŠR (111) pre FK 10 12: 870,- €

  Ø zo ŠR (111) pre FK 10 20: 800,- €

 • Sponzorské

   

  Účet darov a grantov č. 7000397708/8180 je vedený v Štátnej pokladnici.

  IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 7708

   

  Stav sponzorských finančných prostriedkov na účte darov a grantov k 31.08.2016:

  9 474,68 €

 • Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 • Voľné pracovné miesta

  Ponuka voľného pracovného miesta- Sociálny pracovník